VALIKKO

0207 619 500

Tietosivut

Tavalla tai toisella paperi koskettaa meitä kaikkia!

Painotyön suunnittelijalle paperi on yksi peruselementeistä, joista lopputulos kootaan.
Painajalle paperi on painoalusta, jonka on toimittava painatusprosessissa mahdollisimman hyvin. Painotyön tilaaja arvioi paperia viestin perillemenon varmistajana.

Lukija näkee paperin painetun sanan tai kuvan välittäjänä – ja kiinnittää paperiin yleensä tietoisesti huomiota vain silloin, kun paperi täyttää tehtävänsä erityisen hyvin tai huonosti.

Yhtä kaikki, paperi vaikuttaa aina ja varmasti painetun viestin sävyyn, ulkonäköön ja perillemenoon. Paperin valinta on yleensä yhdistelmä paperin ominaisuuksien, painotyön kustannusten ja tilaajan sekä toteuttajien näkemysten väliltä.

Painotekniikan sanakirja

Painotekniikan sanakirjasta löydät kaikki paperi- ja painotekniikassa yleisimmin käytetyt termit selityksineen.

  • A-C
  • D-F
  • G-J
  • K
  • L-M
  • N-O
  • P
  • R-S
  • T-Z

A
Ad mainossuunnittelun luovan työn toteuttaja.

Aihiolakkaus, lakkaus tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.

Ajettavuus, paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

Arkistointipaperi, virallinen paperi, vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

Arkki
1. Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.
2. Painoarkki, painettu paperiarkki, joka käsittää tietyn määrän sivuja. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

Arkkitaitto, painoarkin taittaminen siten, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Asemointi
1. Sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdille luonnoksen mukaan.
2. Arkkiasemointi eli sivujen sijoittaminen painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen siten, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.

Aukeama avatun lehden vierekkäisten sivujen kokonaisuus.

B
Banderolli mainoslakana tai tolppien väliin ripustettava mainosjuliste.

Bleed, katso Leikkausvara

Broadsheet suurikokoinen sanomalehtiformaatti, Suomessa yleisin leveys 400 mm ja korkeus 560 mm, esim. Aamulehti.

Bulkki
, ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2. Hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3. Taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

C
CMYK standardoitu värinpainatusjärjestys. Cyan, magenta, yellow ja key (syaani, magenta, keltainen ja musta). 

Cold set painomenetelmä, jossa painovärin asettuminen painopintaan perustuu värin raaka-aineena käytetyn öljyn imeytymiseen paperiin.

Cross media
 usean eri median sisällöllinen kokonaisuus (esim. Ruokala.tv), jonka avulla mainostaja tavoittaa tehokkaasti halutun kohderyhmän.

Copy
 mainosten tekstien suunnittelija.

D
Deadline  määräaika esim. aineiston sisäänjättöaika.

Densiteetti
, mittaluku, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

Differointi erilaistaminen

Digipaperit, yleisnimike. Erityisesti digitaalisiin tulostimiin (menetelmä elektrografia, elektrofotografia ja ionografia) soveltuvat paperit.

Digitaalinen painaminen, tietokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalinen tulostaminen, tietokoneelta tapahtuva muuttuvan painoaihion tulostaminen suoraan paperille menetelminä mm. elektrofotografia, elektrografia ja ionografia.

Dispersiolakka, vesiohenteinen painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

Dpi pisteiden lukumäärää tuumassa (dots per inch). Se on tulostimesta saatavan tekstin tai kuvan tulostuksen tarkkuus.

Dummy, painotuotteen rakennemalli, joka
on toteutettu ko. tuotteeseen valituista materiaaleista.

E
EFC, (Elementary chlorine free) ilman alkuaineklooria (kloorikaasua) valkaistu sellu.

Elektrofotografia, epäsuora tulostusmenetelmä, jossa laser- tai LED-valolla muodostetaan alkuperäisen kopio kuvarummulle. Pulveri- tai nestemäinen väri (tooneri) takertuu sähköisesti varatulle rummulle, josta se siirretään paperille. Kutsutaan myös Xerografiaksi.

Elektrografia, tulostusmenetelmä, jossa sähköinen varauskuva siirretään tulostusmedialle (suora menetelmä) tai reseptorirummulle (epäsuora menetelmä).

Esipainettu, ennen atk-tulostusta painettu arkki tai lomake. Laser saattaa edellyttää erikoispaperia ja –värejä.

F
Free rider
 lehden väliin liimattu mainos.

G
Gemena pienaakkonen: a, b, c, jne.

Grammapaino, yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2 ). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

H
Hapoton paperi l. happovapaa paperi, paperi, joka ei sisällä vapaita happoja. Ks. Neutraaliliimaus.

Heat set painomenetelmä, jossa painovärin asettuminen painopintaan perustuu värin raaka-aineena käytettyjen liuottimien haihduttamiseen tuomalla paperiradalle lämpöenergiaa, esim. kaasulla toimivan kuivatusuunin avulla.

Hierre, haketta tai purua hiertäen valmistettu massa.

Hienopaperi, sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10 % mekaanista massaa.

Hintahalstari hintajuliste

Hioke, puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

Hiokepitoinen paperi, paperi, joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

Hiokkeeton paperi l. Puuvapaa paperi, kemiallisesti valmistetusta paperimassasta (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä hioketta.

Huopaviimeistely, paperin pintakäsittely, jossa paperikoneen huovasta jää paperiin pintakuvio.

HWC (Heavy Weight Coated), monikerrospäällystetty painopaperi.

I
ICC,
 International Color Consortium, on vuonna 1993 perustettu kansainvälinen värinhallinnan standardointiin keskittynyt elin, jonka perustajina olivat Adobe System, Agfa-Gevaert, Apple Computer, Eastman Kodak, FOGRA-Institute, Microsoft, Silicon Graphics sekä Sun Microsystems. ICC:n tarkoituksena oli kehittää laitteistosta riippumaton värinhallintajärjestelmä, jolla saataisiin integroitua eri laitevalmistajien komponentit toisiinsa yhteensopiviksi. Jäsenyrityksiä on yli 70.

ICM, Image Color Management. Windowsin värinhallintajärjestelmä

Imago ympäristön luoma mielikuva tuotteesta, yrityksestä tai palvelusta.

Imagomainonta tunnetun yrityksen tai merkin ylläpitomainontaa

Ionografia, nopea tooneripohjainen tulostusmenetelmä, jossa kuvarummulle muodostetaan varauskuvio pommittamalla rumpua ioneilla. Ionogeneraattorit ovat rivissä. Muuten samanlainen kuin elektrofotografia.

Itsejäljentävät paperit, ks. Kemiallisesti jäljentävät paperit.

J
Joutsenmerkki, virallinen pohjoismainen ympäristömerkki.

Jälkikäsittely, kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle.

Jäljentävät paperit,
1. Kemiallisesti jäljentävät, sisältävät pieniä värikapseleita, jotka rikkoutuvat painalluksesta, kun lomakkeelle kirjoitetaan ja värjäävät alla olevan paperin.
2.Mekaanisesti jäljentävät, taustalla karbooni tai muu värillinen pinta, joka kirjoittaessa värjää alla olevan paperin.

Jäykkyys, paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyyden kanssa.

K
Kalanterointi, paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

Karheus, paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

Kartonki, yleensä useasta kerroksesta valmistettu tuote, jota käytetään mm. korteissa ja kansissa sekä kuluttajapakkauksissa.

Kaseeraus, painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kellastuminen, puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

Kemiallinen massa, puusta kuiduttamalla valmistettu massa, ks. Selluloosa.

Kevyesti päällystetty paperi, paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7–14 g/m2.

Kierrätyskuitu, keräyspaperista valmistettua puukuitumassaa.

Kiilto,
1. Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.
2. Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

Kiiltolaminointi, kiiltävällä erikoiskalvolla suoritettu laminointi.

Kiiltoväri, painoväri, joka kuivuu nopeasti tunkeutumatta paperiin

Koevedos tavallisimmin monivärikuvan vedos, joka toimitetaan työn teettäjälle hyväksyttäväksi.

Kohopaino, painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjaimista ja kuvalaatoista.

Kompaktipinta, 100% peittävä väripinta.

Konepäällystetty paperi, suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

Konesuunta, paperinvalmistuksessa paperin kulkusuunta. Tämä määrittää paperin kuitusuunnan.

Kontrasti, vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Korkopainanta, painanta, jossa kirjaimet ja kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä preeglaus.

Kosteus, paperin kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena (paperin ihannekosteus yleensä noin 45–55 %).

Kuitusuunta, paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

Kuitukoostumus, paperin ja kartongin erilaisten kuitulajien keskinäinen suhde.

Kursiivi vino kirjaintyyppi. Kursiivi on korostuskeino tekstissä. Engl. Italic

Kuultopaperi, läpinäkyvä erikoispaperi.

Kuumahierre, mekaaninen massa, jonka valmistuksessa on ennen kuidutusta esikäsitelty höyryllä.

Kärki mainoksen näkyvin tarjoustuote.

L
Laminointi, menetelmä, jolla yksi tai useampi raina tai arkki kiinnitetään toiseen arkkiin tai rainaan.

Lanseeraus uuden tuotteen, palvelun tai yrityksen tuomista markkinoille.

Laserointi, tulostusmenetelmä, jossa käytetään apuna lasersädettä.

Layout, leiska painotyön asettelu tai asettelumalli.

Leikkausvara puhtaaksileikattavan painotuotteen sivun reunoista leikkaamalla poistettava osa. Sivun reunaan ulottuvat kuvat ja pinnat ”venytetään” yli leikkausvaran. Leikkausvara on yleisesti vähintään 3 mm. Esimerkki: Jos haluat että lopullinen työsi koko on A4 (210×297 mm) ja siinä on leikkausvaraa 3 mm on työarkin koko leikkausvaroineen 216×303 mm.

Leipäteksti, leipis muu ladottava tai ladottu teksti kuin otsikkoteksti tai ingressi.

Liehu epätasaiseksi ladottu tekstin reuna. Yleensä vasen reuna ladotaan suoraan ja oikea reuna liehuksi. Kts. tasapalsta.

Lihavointi normaalia paksummalla kirjasintyypillä ladottu sana tai tekstiosuus. Otsikot ladotaan usein puolilihavalla tai lihavalla tekstillä. Engl. Bold

Lisäyspainatus, taittamattomina säilytettyihin painoarkkeihin määräpaikkoihin myöhemmin suoritettava tekstin painatus. Ks. Päällepainatus.

Logo 1. arkikielessä: tuotteen tai yrityksen tunnettuutta edistävä graafinen tai muu symboli.
2. Logo eli logotyyppi on graafinen elementti, joka muodostuu usein tietyllä tavalla muotoillusta tekstistä. Yleensä sitä käytetään graafisena versiona tavaramerkistä tai brändistä. Logo pohjaa usein johonkin jo olemassa olevaan kirjasintyyppiin, mutta sitä on usein muokattu edelleen muokkaamalla kirjainten ulkonäköä, sijoittelua ja suhteellista kokoa.
Yleisessä kielenkäytössä logo sekoitetaan helposti graafisiin tuotemerkkeihin. Aivan tarkasti määriteltynä logolla tarkoitetaan joko pelkkää muotoiltua tekstiä, tai graafista tuotemerkkiä johon sisältyy muotoiltu teksti.

Look-through, paperin rakenne valoa vasten arvosteltuna.

Lujuus, paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa sitkeillä painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa. Tärkeä offsetpaperin ominaisuus.

LWC (Light Weight Coated), kevyesti päällystetty, pääosin hiokkeellinen paperi.

Läpipainatus, painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.
M
Mainospahvi, laminoimalla aikaansaatu, paksu, päällystetty erikoispahvi (paksuus 0,75–3,5 mm).

Martiointi, kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

Mattakalanterointi, paperin kiillotus himmeäksi kalanterikoneessa.

Mattapaperi, himmeäksi kiillotettu paperi.

Mattalakka, himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi, himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mekaaninen massa, mekaanisesti puusta kuidutettu massa, ts. Hioke, hierre.

MF (Machine Finished), konekiiltoinen paperi. Pinta karheahkoa, paperikoneen kalanterilla puristettua.

MFC (Machine Finished Coated), konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

MG (Machine Glazed), toispuolisesti konekiillotettu paperi.

Monikerroskartonki, kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

Mottling, paperin epätasainen värjäytyminen.

MWC (Medium Weight Coated), kahteen kertaan päällystetty paperi.

Märkäluja paperi, paperi, joka säilyttää lujuutensa myös märkänä.

N
Neliömassa, yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2 ). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

Neutraaliliimaus, paperin pintaliimausmenetelmä, joka vähentää paperin happamuutta ja parantaa painatusominaisuuksia sekä arkistointikelpoisuutta.

Nidonta, koottujen, taitettujen arkkien nitominen liimalla ja stiftaaminen metallilangalla.

Nukkautuminen, paperin pinnan irtoaminen, joka johtuu painovärin tahmeudesta tai paperin huonosta laadusta.

Nuuttaus, paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittumisen helpottamiseksi.

O
OCR-Paperi, paperi, joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan lajittelu- tai lukukoneeseen.

Offsetlakka, offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaino, lakkapainomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka luovuttaa sen edelleen paperille.

Offsetpaperi, paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset kuten pintalujuus.

Ohkopainopaperi, yleisnimitys ohuille, neliöpainoltaan korkeintaan 40 g/m2 papereille.

Oikovedos korjausvedos.Tekstin korjauslukua varten otettu kopio ladotusta tekstistä eli ladelmasta tai valmistetusta ilmoituksesta.

Originaali alkuperäiskappale. Painettavaksi suunnitelu valokuva, dia, piirros, tekstiladelma, logo jne.

Opasiteetti, paperin läpikuultamattomuus. Ilmoittaa kuinka suuren osan kohtisuoraan paperin pintaan suunnatusta valosta paperi imee itseensä.
Optinen kirkaste, paperin valmistuksessa paperin massaan lisättävä kemikaali, jota käytetään lisäämään paperin vaaleusvaikutelmaa.

Osaväri moniväripainannan yksi neljästä väristä. Erilaiset sävyt muodostavat osavärien erilaisesta sekoitussuhteesta. Nelivärisarjan osavärit ovat cyan (sin.) magenta (punainen) yellow (keltainen) ja key (musta).

P
Palsta painotuotteen sivut taitetaan palstoiksi. Helsingin Sanomien tekstisivut on taitettu 8-palstaisiksi ja luokitellut osiot 10-palstaisiksi.

Palstamillimetri, pmm Sanomalehden ilmoitustilan myyntiyksikkö; ilmoituskoko lasketaan kertomalla palstojen lukumäärällä ilmoituksen korkeus, esim. 2 x 100 pmm = 200 pmm.

Palstamillimetrihinta sanomalehden myyntiyksikön hinta; ilmoitushinta lasketaan kertomalla palstamillimetrihinta palstaluvulla (1-10) ja ilmoituksen korkeudella (mm).

Paste Up, peisti painovalmis mainos.

Paperin pohjanmuodostus, formaatio, subjektiivinen paperin ”pilvisyys” tarkasteltaessa paperia valoa vasten.

Pasta, päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessista. Valtaosa päällysteestä on kaoliinia eli eräänlaista savea.

Painettavuus, paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

Painoalusta, yleisnimitys painotuotteessa käytettävästä materiaalista kuten paperista, kartongista tai muovista.

Painoväriabsorptio, paperin tai kartongin kyky imeä painoväriä.

Pakotus, kts. Martiointi.

Paksuus, paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni = 1/1000 mm).

Paperikoot, standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B-, ja C-sarjat.

Paperimassa, paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

PDF (Portable Document Format) on Adoben kehittämä PostScript-kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton.

Perforointi, lävistämällä paperiin tai kartonkiin tehty repäisyura.

Pergamiinipaperi, läpikuultava, rasvaa hylkivä paperi, jota käytetään kääre- ja kirjoituspaperina.

Pigmentoitu paperi, kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

Pigmentti, erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti jne.

Pintaliimattu paperi, pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

Pintalujuus, paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

Pintapaino, yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja neliömassa.

Pintakäsittely, paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. kalenteroimalla, liimaamalla tai päällystämällä.

Plaano, painettu tai painamaton paperiarkki.

Pohjapaperi l. runkopaperi, päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

Poikittaiskoko, painotuote, jossa sivun leveys on suurempi kuin korkeus.

PostScript on tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille. PostScript on läheistä sukua Forth-ohjelmointikielelle ja voidaan laskea itsekin ohjelmointikieleksi.
PostScript oli aiemmin suosituin laitteistoriippumaton sähköinen levitysmuoto tulostettaville dokumenteille. Nykyisin sen aseman on tässä tehtävässä ottanut Adobe Systemsin PDF.

Postitaitto, tavallisin painoarkin taittomuoto. Arkki taitetaan ensin kahtia ja sen jälkeen uudelleen kahtia siten että toinen taite on kohtisuorassa ensimmäistä vasten. Käytetään myös nimeä ristitaitto.

Preeglaus, painanta, jossa kirjaimet tai kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta. Lue lisää

Printti yleisnimitys kaikesta lehtimainonnasta.

Puffi yritykselle myönteisen tietoaineksen ujuttamista (suhteiden avulla) julkisiin tiedotusvälineisiin.

Puhtaaksileikkaus, painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa tai arkkien ympärileikkaus ennen painatusta.

Pulveroituminen, painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaa.

Puolisidos, kirja, jonka selkä ja kulmat ovat eri materiaalia kuin kannet.

Puuvapaa paperi, hiokkeeton paperi. Valmistettu kemiallisesta massasta.

Pystykoko, painotuote, jossa sivun korkeus on leveyttä suurempi.

Päällyste, painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Ks. Pasta.

Päällepainatus, aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

Pölyäminen, löysästi sitoutuneiden hiukkasten irtoaminen paperin pinnasta tai reunasta jatkojalostusprosesseissa.

R
Raakakoko, puhtaaksileikkaamaton paperin koko.

Raamattupaperi, erittäin ohut 15–30 g/m2 paperilaatu, joka on sitkeää ja läpikuultavaa.

Rasteri, kirjapainotekniikassa menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina pisteinä.

Rasteritiheys, määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen.

Resoluutio ilmaisee kuvapisteiden lukumäärän pituusyksikköä kohti.

RGB (Red-Green-Blue) digitaalisissa laitteissa, kuten digikameroisssa käytetty värijärjestelmä (sRGB).

Riisi, 500 arkkia paperia.

Ritsaus, paperitarra-arkille muotoon tehty viiltoleikkaus, jonka avulla tarra voidaan helposti irrottaa liimataustasta.
S
SC-paperi, superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

Selluloosa l. sellu, kemiallisella prosessilla valmistettua puumassaa.

Seripaino, painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle. Käytetään myös nimitystä ”silkkipaino”.

Sidonta, arkin sitominen liinalangalla.

Silkkimatta (silk), himmeäksi kiillotettu paperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

Siistaus, keräyspaperissa olevan painovärin poisto.

Sileys, paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

Sinikopio, arkki- tai sivuasemoiduista filmeistä tehty valokopio, missä painoelementit ovat paikoillaan. Usein viimeinen tarkistusvaihe ennen painamista.

Skissi mainosluonnos

Slogan mainonnallinen iskulause.

Solid board, puhtaasta selluloosasta valmistettu, usein monikerroksinen kartonki.

Stanssaus, paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftaus l. hakanidonta, nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään metallisin hakasin toisiinsa.

Superkalanterointi, paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

Syväpaino, menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat painovärisyvänteet.

Sävykuva, originaalikuva, esim. valokuva, jossa on suuri joukko eri tummia sävyjä.

Sävyntoisto, originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

T
Tabloid tavallisin iltapäivälehden muoto. Puolet normaalikokoisesta (Broadsheet) päivälehdestä. Esim. Iltasanomat.

Taidepainopaperi, yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- ja mattapintaisista paperilaaduista.

Taiveura, nuuttaamalla tavallisesti kartonkiin puristettu ura, joka helpottaa taittamista.

Taitto tekstipalstojen, kuvien ja muun aineiston kokoaminen taitto-ohjelmalla.

Tasapalsta teksti ladotaan määrätyn levyiseksi palstaksi, jonka molemmat reunat ovat suorat. Esim. lehden testipalstat ovat tasan ladottuja.

TCF (Totally Chlorine Free), TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

Teaser, tiiseri erityisesti TV-mainonnassa käytetty ärsyttäjä- tai ennakkomielenkiinnon herättäjämainos.

Termografia, tulostusmenetelmä, jossa tulostusjälki synnytetään lämmön avulla. Suorassa menetelmässä käytetään erikoispaperia ja epäsuorassa menetelmässä (vaha, sublimaatio) irrotetaan väriä värinauhasta.

Teräspainatus, painatusmenetelmä, jossa painettu aihe muodostaa kohokuvion.

TIFF (Tagged Image File Format) häviöttömästi pakattu tai pakkaamaton bitmap tiedostomuoto.

Typografia fontti- ja kirjasintyyli.

Täyteaineet eli fillerit, hienojakoiset, useimmiten valkoiset aineet, jotka seostetaan sulppuun eli kuitujen ja muiden paperin raaka-aineiden vesilietteeseen.
U
Uusiomassa, keräyspaperista valmistettu paperimassa.

Uusiopaperi, pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

UV-lakkaus, ultraviolettivalolla kuivatettava lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.
V
Vaaleus, paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

Valkaisu, massan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

Valupäällystys, korkeakiiltoinen erikoispäällystys, joka on saatu aikaan kuivattamalla materiaali kiillotettua metallisylinteriä vasten.

Vedos tarkistusta varten otettu vedos; korjaus-, oikaisu-, taittovedos.

Versaali suuraakkonen: A; B; C, jne.

Vesileima, paperin valmistuksen yhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

Viirapuoli, paperinvalmistuksessa käytettävää seulamaista materiaalia vasten ollut paperin pinta.

Värierottelu värioriginaalista eri osavärien painamista varten tehtävä osavärien erottelu painolevyjen valmistusta varten. Yhdellä painolevyllä on vain yhtä osaväriä.

Värihallinta tavoitteena on tulostaa mahdollisimman samanlaisia kuvia erityyppisillä tulostimilla ja siirtää kuvia paikasta toiseen niin samanalaisena kuin mahdollista. Edellyttää nimensä mukaisesti kaikkien prosessiin käytettävien laitteiden ja näyttöjen kalibrointia.

Värintarve, kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2 ), joka tarvitaan paperille tietyn densiteetin saavuttamiseksi.

WF (Woodfree), sellusta valmistettu paperi.
Y
Ympäristömerkki, viranomaisten myöntämä merkki tuotteelle, joka täyttää viranomaisten kriteerit ympäristö asioiden suhteen. Merkkiä ei voida ostaa esim. hyväntekeväisyys- tms. tarkoituksiin. Ks. Joutsenmerkki.
Z
Zip, zip-pakkaus Maailman suosituimman PKZIP-pakkausohjelman luoma pakkaus, joka pitää sisällään yhden tai useamman tiedoston pakatussa muodossa. Näiden tiedostojen purkamiseen tarvitaan erillinen ohjelma. ZIP-tiedostot ovat laajasti levinneet ja niiden käyttöön on olemassa myös muitakin ohjelmia, esimerkiksi Windows- ympäristössä toimiva WINZIP. Vastaava tiedostomuoto MacOS-koneissa on SIT.